zamawiaj online

Regulamin Kliniki Ekspresów

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy domowych, biurowych i gastronomicznych przez Questo Sp. z o.o.  z siedzibą w Siedlcach, ul. Garwolińska 5 – Klinika Ekspresów oraz transportu ekspresów z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę do siedziby Questo oraz z siedziby Questo do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

2. Zleceniodawcą zwanym również dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi w postaci diagnostyki lub/i naprawy serwisowej z możliwością dodatkowo płatnej usług transportu sprzętu.

3. Przekazanie sprzętu do Kliniki Ekspresów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Siedlcach ul. Garwolińska 5 zwanej dalej: Klinika  Ekspresów. Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie, odbieramy ekspres wyłącznie w specjalnie dedykowanym przez nas opakowaniu serwisowym lub w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z zabezpieczeniami serwisowymi.

5. Dostarczając samodzielnie sprzęt do Kliniki Ekspresów, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Klinika Ekspresów nie odpowiada.

6. Usługa transportu sprzętu do serwisu oraz jego zwrot wynosi łącznie 69 zł brutto. Opłata za usługę transportową w obie strony doliczana jest do rozliczenia końcowego

7. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych ze stratami materialnymi i niematerialnymi wynikającymi z przestoju w pracy ekspresu w okresie ustalonego terminu wykonywania naprawy.

8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Klinice Ekspresów danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w potwierdzeniu przyjęcia. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Klinikę Ekspresów podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

9. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy.

10. Klinika Ekspresów dokona  diagnostyki i poda  koszty naprawy urządzenia. Wycena dokonywana jest w  ramach kosztów naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi Klient ponosi również koszty przesyłki ekspresu.

11. Klinika Ekspresów diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.

12. W przypadku rezygnacji z naprawy, Klient pokryje koszty diagnostyki, o której mowa w pkt 10 w wysokości 75 zł brutto.

13. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w nieodległym czasie Klient otrzyma kosztorys (wycenę) dodatkowej usługi, profilaktyki.

14. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, o których mowa w pkt 13, na życzenie Klienta może zostać przeprowadzona dodatkowa diagnostyka. Na podstawie dodatkowej diagnostyki sporządzany jest kosztorys (wycena) przedstawiany Klientowi. W razie rezygnacji z naprawy po wykonaniu dodatkowej diagnostyki na życzenie Klienta, koszty dodatkowej diagnostyki w wysokości 50 zł netto pokryje Klient.

15. Wycena, o której mowa w pkt 10 i pkt 12 niniejszego Regulaminu przesyłana jest na adres mailowy Klienta. Akceptacja wyceny,  o której mowa w pkt 10 i 12 niniejszego Regulaminu winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyceny. Brak akceptacji wyrażonej drogą mailową, oznaczać będzie rezygnację z usługi naprawy, co wiązać się będzie z koniecznością niezwłocznego odbioru ekspresu z Kliniki Ekspresów.

16. Brak odbioru ekspresu w ciągu pierwszej doby od dnia rezygnacji z naprawy bądź braku zajęcia stanowiska w przedmiocie akceptacji wyceny w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty z tytułu przechowania ekspresu w wysokości 10 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.


17. Czasy napraw wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia ekspresu do Kliniki Ekspresów, chyba, że został ustalony z Klientem inny termin naprawy. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.

18. Klinika Ekspresów zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym usterki.

19. Klinika Ekspresów pobiera opłatę w wysokości 50% wartości części netto, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części lub rezygnacji z wykonania  usługi. W przypadku rezygnacji z usługi Klient ponosi również koszty przesyłki ekspresu.


20. Na wykonane usługi serwis udziela 6-m-cy gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta Kliniki Ekspresów po okazji paragonu lub faktury.

21. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez Klinikę Ekspresów, zostanie wykonana ponowna diagnostyka sprzętu po czym Klient otrzyma  kosztorys na zasadach nowej usługi serwisowej.

22. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta.

23. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi.

24. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy. 

25. W przypadku konieczności interwencji gwarancyjnej na wykonaną przez nas usługę, dokonamy jej ponownie - bezpłatnie.

26. Klient powinien odebrać naprawiony ekspres w terminie nie przekraczającym 30 dni od zawiadomienia o zakończeniu wykonywania usługi. Nieodebranie sprzętu z serwisu w tym terminie, jest równoznaczne z wykupieniem przez Klienta usługi przechowywania ekspresu pozostawionego w serwisie w kwocie 10 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.

27. Klient zgadza się na przekazywanie informacji o statusie naprawy ekspresu drogą SMS na podany podczas zgłaszania naprawy ekspresu numer telefonu.