Regulamin Kliniki Ekspresów

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy domowych, biurowych i gastronomicznych przez Questo Sp. z o.o.  z siedzibą w Siedlcach, ul. Garwolińska 5 – Klinika Ekspresów

2. Zleceniodawcą zwanym również dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi, naprawy serwisowej.

3. Przekazanie sprzętu do Kliniki Ekspresów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Siedlcach ul. Garwolińska 5 zwanej dalej: Klinika  Ekspresów. Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie, odbieramy ekspres wyłącznie w specjalnie dedykowanym przez nas opakowaniu serwisowym lub w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z zabezpieczeniami serwisowymi.

5. Dostarczając sprzęt do Kliniki Ekspresów, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Klinika Ekspresów nie odpowiada. Istnieje możliwość zamówienia przez Klienta opakowania serwisowego, w którym Klient ma możliwość przesyłania ekspresu do Kliniki Ekspresów i otrzymania jego zwrotu. Zastosowanie opakowania serwisowego nie zwalnia Klienta z obowiązku  prawidłowego zabezpieczenia ekspresu wg instrukcji załączonej do opakowania.

6. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych ze stratami materialnymi i niematerialnymi wynikającymi z przestoju w pracy ekspresu w okresie ustalonego terminu wykonywania naprawy.

7. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Klinice Ekspresów danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w potwierdzeniu przyjęcia. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Klinikę Ekspresów podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

8. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy.

9. Klinika Ekspresów dokona wstępnej diagnostyki i poda przybliżone koszty naprawy urządzenia. Wycena dokonywana jest w  ramach kosztów naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi Klient ponosi również koszty przesyłki ekspresu.

10. Klinika Ekspresów diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.

11. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w nieodległym czasie Klient otrzyma kosztorys dodatkowej usługi, profilaktyki.
12. Czasy napraw wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia ekspresu do Kliniki Ekspresów, chyba, że został ustalony z Klientem inny termin naprawy. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.

13. Klinika Ekspresów zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych.

14. Klinika Ekspresów pobiera opłatę w wysokości 50% wartości części netto, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części lub rezygnacji z wykonania  usługi. W przypadku rezygnacji z usługi Klient ponosi również koszty przesyłki ekspresu.
15. Na wykonane usługi serwis udziela 6-m-cy gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta Kliniki Ekspresów po okazaji paragonu lub faktury.

16. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez Klinikę Ekspresów, zostanie wykonana ponowna diagnostyka sprzętu po czym Klient otrzyma  kosztorys na zasadach nowej usługi serwisowej.

17. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta.

18. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

19. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy. 

20. W przypadku konieczności interwencji gwarancyjnej na wykonaną przez nas usługę, dokonamy jej ponownie - bezpłatnie.

21. Klient powinien odebrać naprawiony ekspres w terminie nie przekraczającym 30 dni od zawiadomienia o zakończeniu wykonywania usługi. Nieodebranie sprzętu z serwisu w tym terminie, jest równoznaczne z wykupieniem przez Klienta usługi magazynowania sprzętu pozostawionego w serwisie w kwocie 5 zł netto/dobę.

22. Klient zgadza się na przekazywanie informacji o statusie naprawy ekspresu drogą SMS na podany podczas zgłaszania naprawy ekspresu numer telefonu.