zamawiaj online

Regulamin Naprawy

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.klinikaekspresow.pl/, zwanego dalej "Portalem".
 2. Portal prowadzony jest przez Questo Sp. z o.o., ul. Garwolińska 5, 08-110 Siedlce NIP: 8212637746, REGON: 146390806, zwany dalej "Administratorem".
 3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.klinikaekspresow.pl/ e-mail – kontakt@klinikaekspresow.pltelefon +48 (22) 116 79 99, adres korespondencyjny – ul. ul. Garwolińska 5, 08-110 Siedlce.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://www.klinikaekspresow.pl/.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 8. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 9. Konsument proszony jest o zgodę na wykonanie usługi w terminie 14 dni od doręczenia ekspresu do serwisu. Prawo odstąpienia od umowy NIE PRZYSŁUGUJE, w przypadku Art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumentów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;)

 

II. Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Administrator Portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby http://www.klinikaekspresow.pl/.
 3. Portal – strona i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem http://www.klinikaekspresow.pl/.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Zamówienie usługi – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu.
 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Zakres usług Portalu.

 1. Portal umożliwia Użytkownikom m.in.:

  a) oddanie ekspresu do naprawy;

  b) wykupienie ekspresu;

  c) wynajem ekspresu od Administratora.

 2. Umowa o naprawę ekspresu zawarta jest w momencie przesłania formularza z zamówieniem usługi, który dostępny jest na stronie http://www.klinikaekspresow.pl/.
 3. Użytkownik składa zamówienie w następujący sposób:

  a) podanie danych do formularza „zamów usługę”;

  b) Administrator dokonuje diagnozy i wyceny;

  c) opłata 50 % netto wartości części ekspresu, które zostały wskazane w wycenie.

 4. Podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia jest obowiązkowe.
 5. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Użytkownik ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
 6. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika wraz z zatwierdzeniem przez niego diagnozy i wyceny.
 7. Użytkownik ma obowiązek dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy.
 8. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Użytkownika osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Siedlcach ul. Garwolińska 5.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki, Użytkownik ma obowiązek przesłać ekspres w specjalnie przygotowanym przez Administratora opakowaniu lub w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z zabezpieczeniami serwisowymi.
 10. Zastosowanie opakowania serwisowego nie zwalnia Klienta z obowiązku prawidłowego zabezpieczenia ekspresu wg instrukcji załączonej do opakowania. Ekspres przesłany bez odpowiedniego zabezpieczenia zostanie odesłany, a usługa nie zostanie zrealizowana.
 11. Metody płatności są ustalane indywidualnie z Użytkownikiem drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Poza opłatami/dopłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu wykonania usługi Administrator nie obciąży Użytkownika żadna inną opłatą manipulacyjno/administracyjną.

IV. Diagnostyka i wycena

 1. Administrator diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Użytkownika.
 2. Administrator nie odpowiada za czas naprawy w którym Użytkownik nie może korzystać z ekspresu w celach zarobkowych.
 3. Administrator dokona wstępnej diagnostyki i poda przybliżone koszty naprawy urządzenia. Wycena dokonywana jest w ramach kosztów naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi Użytkownika ponosi również koszty przesyłki ekspresu.
 4. Administrator pobiera opłatę w wysokości 50% wartości netto części do ekspresu, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części lub rezygnacji z wykonania usługi. W przypadku rezygnacji z usługi Użytkownik ponosi również koszty przesyłki ekspresu.
 5. Jeśli, przystąpiwszy do naprawy, Administrator stwierdzi, iż jej koszty przekraczają 50% wartości urządzenia, kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia dalszej drogi postępowania. W takim wypadku czas naprawy liczony jest od momentu przekazania przez klienta decyzji o naprawie.
 6. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w nieodległym czasie Użytkownik otrzyma kosztorys dodatkowej usługi, profilaktyki.
 7. Czasy napraw wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia ekspresu do Kliniki Ekspresów, chyba, że został ustalony z Klientem inny termin naprawy. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.

V. Płatności

 1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne. Koszt usługi składa się z kosztów zw. z zamówieniem części oraz wynagrodzeniem za wykonanie usługi.
 2. Płatność za wykupioną usługę dokonuje się:

  a) systemem płatności

  b) płatność przelewem tradycyjnym;

  c) przekazem pocztowym

 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

VI. Dostawa

 

 1. W http://www.klinikaekspresow.pl/dostępne są następujące sposoby dostawy:
 2. Przesyłka kurierska (zalecane jest zamówienie kuriera wskazanego przez Administratora w specjalnie przez niego dedykowanym opakowaniu).
 3. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem umowy i mogą się one różnić w zależności od danej rezerwacji oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
 4. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Użytkownik wskazuje sposób odbioru naprawionego ekspresu. Odbiór powinien nastąpić w ciągu 30 dni od zawiadomienia o zakończeniu wykonywania usługi.
 6. Jeżeli Użytkownik zastrzegł odbiór osobisty, powinien poinformować o dacie i godzinach w których przyjdzie do siedziby Administratora.
 7. Nieodebranie sprzętu z serwisu lub nie odbieranie przesyłki kurierskiej w ustalonym terminie, powoduje obowiązek przechowania ekspresu przez Administratora. Usługa magazynowanie nieodebranego w terminie ekspresu jest dodatkowo odpłatna (5 zł netto na dobę). Użytkownik jest wyraźnie o tym informowany przed rozpoczęciem wykonania usługi.

 

VII. Gwarancja

 1. Na wykonane usługi serwis udziela 6-m-cy gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta Kliniki Ekspresów po okazji paragonu lub faktury.
 2. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta.
 3. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
 4. W przypadku konieczności interwencji gwarancyjnej na wykonaną przez nas usługę, dokonamy jej ponownie - bezpłatnie.
 5. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy.

 

VII. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługujekonsumentowi między innymi w wypadkach:

  Art. 38 pkt. 1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;)

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

VIII. Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu oraz dotyczących wykonania usługi naprawy ekspresu, wysyłając maila podanego na stronie http://www.klinikaekspresow.pl/ w którego treści wpisuje:

  a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt;

  b) rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;

  c) rodzaj błędnego funkcjonowania;

  d) czas, który stanowi podstawę reklamacji;

  e) zarzuty Użytkownika;

  f) okoliczności uzasadniające reklamację;

  g) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

  - w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 2. Administrator, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Brak odpowiedzi Administratora w ciągu 14 dni poczytuje się jako jej pozytywne rozstrzygnięcie.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 2. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:

  a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu;

  b) Użytkownik zamieszcza w Portalu treści nie zgodne z prawdą;

  c) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

  d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.

 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

X. Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

  a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  b) dostęp do sieci Internet;

  c) adres poczty email.

 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.klinikaekspresow.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.klinikaekspresow.pl/.

 2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  d) Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

  g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

  h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.